Mimamares Doules

Logotip per Mimamares Doules

Una Doula és una dona que acompanya a altres dones en la seva maternitat, facilitant informació als futurs pares i donant suport, tant en l’aspecte físic com en l’emocional durant l’embaràs, el part i el postpart. Mitjançant les dues mans, que cuiden la dona, el futur nadó i els pares, es representa la part de l’acompanyament, una doula hi és però no s’ha de notar, una bona doula és invisible però present.

CLIENT: MIMAMARES DOULES

mimamares_01

mimamares_02Logotipo para MIMAMARES Doules

Una Doula es una mujer que acompaña a otras mujeres en su maternidad, facilitando información a los futuros padres y apoyando, tanto en el aspecto físico como en el emocional durante el embarazo, el parto y el posparto. Mediante las dos manos, que cuidan la mujer, el futuro bebé y los padres, se representa la parte del acompañamiento, una doula está pero no se debe notar, una buena doula es invisible pero presente.

CLIENTE: MIMAMARES DOULES

mimamares_01

mimamares_02Logotype for MIMAMARES Doules

A Doula is a woman who accompanies other women in her motherhood, providing information to prospective parents and support, both in the physical and emotionally during pregnancy, childbirth and postpartum. Using both hands, caring women, the unborn child and the parents, it represents the accompaniment part, a doula is but you should notice a good doula is invisible but present.

CUSTOMER:MIMAMARES DOULES

mimamares_01

mimamares_02

Facebook   Twitter   Pinterest